INFORMATION  TECNOLOGY

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT Student Projects

โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อระบบการจัดการสั่งซื้อสินค้ากรณีศึกษาร้านกาแฟป้าแขก

โครงการ 22000 shop

โครงการสื่อการสอนพยัญชนะภาษาไทย ก-ฮ ในแอปพิเคชั่น

โครงการการพัฒนาเว็บไซค์สำหรับร้านนวดแผนไทยของคนตาบอด

โครงการเอนิเมชั่นแนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

โครงการการจำลองการติดตั้งระบบเครือข่ายด้วยโปรแกรม Packet Tracer

โครงการทัวร์เสมือนจริงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เว็บไซค์สำหรับเช่าพระเครื่องหมูสตูล

โครงการการทดสอบโปรแกรม GNS3 ในการติดตั้งระบบเครือข่าย

โครงการการพัฒนาหลักสูตรฐานข้อมูลภาคนิพนธ์ออนไลน์

โครงการสร้างเว็บไซค์ขายวัสดุก่อสร้างออนไลน์

โครงการการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ระบบขออนุมัติการทำงานล่วงหน้า

โครงการการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาวิศกรรมซอฟต์แวร์ 

โครงการการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อแท็บเล็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระดับปริญญาตรี

โครงการพัฒนาเว็บไซค์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการสื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาเรื่องหน้าที่พลเมือง วัตนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

โครงการการจัดระดับความรุนแรงของเกมส์

โครงการพัฒนาและออกแบบเว็บสำหรับการลงสนามฟุตซอล

โครงการการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นการจองแพพัก

โครงการโปรแกรมแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการสื่อการเรียนรู้ การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง
หนูน้อยพิทักษ์โลก

การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซค์
โรงเรียนนิภาวนาวิทยาลัย

ระบบจัดการที่จอดรถและบริการจองผ่านเว็บไซต์

PET HELP CENTER

โปรแกรมประยุกต์สอนคำศัทพ์ของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนเบื้องต้นบน android

การพัฒนาการเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ

การสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับระบบการจองห้องพัก T.O.P รีสอร์ท

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อค้นหาเส้นทางโดยสารทางเรือบนระบบปฏบัติการ Android

โครงการระบบร้านค้าออนไลน์ขายเสื้อผ้าแนวร็อค

โครงการ

โครงการสร้าง E-learning  "ASEAN for kid"

การสร้างสื่อการ์ตูนอนิเมชั่น 3มิติสะท้อนแนวคิดชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณเศษส่วน

เกมยงกาแฟบนไอโฟน

ความพึงพอใจการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษาที่มีต่อสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อนิเมชั่นแนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555

การสร้างระบบสืบค้นห้องสมุดโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหอมเกร็ดระดับประถมศึกษา

โครงการพัฒนาและออกแบบเว็บไซค์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อเบเกอรี่

การพัฒนาฐานข้อมูลภาคนิพนธ์ออนไลน์ของนักศึกษา

การผลิตสื่อมัลติมิเดียเพื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาเรื่องหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

โครงการโปรแกรมประยุกต์สอนการซ่อมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานบนระบบปฏิบัติการ
Android

โครงการสร้างระบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการพัฒนาระบบพาณิย์อิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษา บุปผาการเป๋าผ้าแฮนด์เมต

สื่อการเรียนการสอน เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในรูปแบบการ์ตูนอนิเมชั่น

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ เพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาปี 4

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนพะงาด

การพัฒนาสื่อการสอน เพื่อสนันสนุนนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ระบบฐานข้อมูลเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

โปรแกรมประยุกต์แนะนำรายการอาหารสำหรับผู้ประสบปัญหาโรคอ้วนบนระบบปฏิบัติการ Android

การพัฒนาเกมจำลองรูปแบบสามมิติเชิงปฏิสัมพันธ์ในสภาพแวดล้อมเสมือน

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการซื้อขายอาหารสุนัขออนไลน์

ความพึงพอใจต่อการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาที่พักอาศัยในอาคารที่พักมหาลัยสวนดุสิต

การพัฒนาเว็บไซค์เพื่อการจัดเก็บเอกสารที่่ใช้ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์โรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยาลัย

การพัฒนาเกมป้องกันการชนของข้อมูล บนระบบปฏบัติการ Android

การพัฒนาฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ อาคารเรียน 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ สำหรับโรงเรียน

สื่อการสอนพยัญชนะไทย ก-ฮ บนระบบปฏิบัติการ Android

การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการสั่งซื้อเบเกอรี่

สื่อการ์ตูนอนิเมชั่น 3 มิติเรื่องการนับเลขสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนาคภาษิต

โปรแกรมประยุกต์แผนที่แนะนำเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต